No comments yet

Easter Invitation – Զատկական Հրավեր

We often hear people refer to an unexplainable event as a “miracle,” and we have become a bit too used to hearing the term used out of context.

From the moment Jesus was conceived by the Holy Spirit and placed in the womb of the Holy Virgin Mary, Miracles marked His life! He gave sight to the blind and gave the lame man the power to walk again. A woman reached out to touch the hem of His garment, and that act of faith healed her immediately!

The miracle of Easter is that Jesus rose from the grave because death could not hold Him! Without the Miracle of the Resurrection, we have nothing, but with it, we have everything! 

As we come upon this wonderful time of year celebration Easter – the Glorious Resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ we encourage you to join us this Easter weekend for worship and celebration at St. Gregory of Narek Armenian Church:
Easter Eve Saturday, April 16th (5:30-7:00 PM)
Easter Sunday, April 17th (10:30 AM-12:00 PM) 

————————————————————————————

Հաճախ ենք լսում, որ մարդիկ անբացատրելի իրադարձությունները անվանում են «հրաշք», և հաճախ կարծես սովորական է դառնում լսել այդ բառը գործածվաց իր սխալ իմաստներով:

Այն պահից, երբ Հիսուս Սուրբ Հոգով հղացմամբ Սուրբ Կույս Մարիամի արգանդում հայտնվեց, Հրաշքները դարձան Նրա կյանքի ուղղեկիցը: Հիսուս տեսողություն տվեց կույրին և կաղերին նորից քայլելու ուժ տվեց։ Արյունահոսող կինը ձեռքը մեկնեց՝ դիպչելու Նրա հագուստի քղանցքին, և հավատքի այդ արարքը անմիջապես բժշկեց նրան:

Զատիկական հրաշքն այն է, որ Հիսուսը Հարություն առավ գերեզմանից, քանի որ մահը չկարողացավ իր ճիրանների մեջ պահել Նրան: Առանց Հարության Հրաշքի մենք ոչինչ չունենք, սակայն Հարության միջոցով ունենք ամեն ինչ։

Այլևս շատ մոտ ենք տարվա այդ հրաշք ժամանակաշրջանին, մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի Փառավոր Հարության տոնին։ Այսու քաջալերում և հրավիրում ենք ամենքիդ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի Եկեղեցի մասնակիցը լինելու Զատկական տոնախմբություներին`
Զատկի Ճրագալույց, Շաբաթ, Ապրիլի 16, ժամը` 17:30-19:00)
Զատկական Կիրակի, Ապրիլի 17, ժամը` 10:30-12:00։ 

Post a comment