1

Community Outreach 

Many hands make light work. Thank you everyone for helping to pack over 120 meal bags for the needy. Many thanks to our online donors for helping us secure the funds to offset the cost of the meal items. May God bless our volunteers and our generous donors: Seta M. Nazarian, Peter Zahirsky, Dina Ohanessian, Mona Karoghlanian, Vardan Var, Krikor Malajikian, Angela Sarukhanyan and Joan Larkin Villarreal.

Շնորհակալություն բոլոր մեր կամավորներին՝ կարիքավորների համար 120-ից ավելի կերակուրի տոպրակներ պատրաստելու համար: Շատ շնորհակալություն մեր առցանց նվիրատուներին, որ մեզ օգնեցին սննդի ծախսերը հոգալու գործում: Թող Աստված օրհնի մեր կամավորներին և մեր առատաձեռն նվիրատուներին:

Click Here to View Photos

Comment(1)

  1. Reply
    Jan Gulezian says

    Armenian Orthodox

Post a comment