Why January 6?

Even at the time of the Holy Apostles, the traditions in the Christian churches in the different parts of the world were not uniform. In fact, Christmas was probably not observed at all in the very early Church. Later, the mysteries of the birth and baptism of Jesus Christ began...

Continue reading

Prayer & Silent Meditation

Join us every Wednesday at 7:00 p.m. ONLINE or IN PERSON for prayer and silent meditation every Wednesday during Great Lent. Click here to view a flyer for more details. The service will be very modest. The church lights will be completely off. We will do some daily readings from the Holy Bible and...

Continue reading

OUR GREAT LENTEN JOURNEY

This year the period of Great Lent starts on Monday, February 15. The principles and practices of Lent in the Armenian Church are deeply rooted in the Bible, the ancient Christian traditions, the life-example of Christ and His disciples, and the lives of the great church fathers, all of whom contributed to...

Continue reading

Մեծ Պահք

Ե՞րբ է սկսվում պահքը։ Մեծ Պահքի շրջանը նախորդում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարության տոնին և տևում է 48 օր։ Այս տարի Մեծ Պահքը սկսվում է փետրվարի 15-ին: Ի՞նչից պետք է հրաժարվել պահքի ժամանակ Պահքի ժամանակ (և առհասարակ) յուրաքանչյուր քրիստոնյա պետք է հնարավորինս հեռու մնա և հրաժարվի մեղավոր ընթացքից։ Նաև կարևոր...

Continue reading